خاطره جیرانی از دفاع مسعود فراستی از او در دادستانی انقلاب

[unable to retrieve full-text content]

فریدون جیرانی در نشست خبری «آشفته گی» از دفاع مسعود فراستی از او در دادستانی انقلاب گفت.