انتقاد صریح مجری تلویزیون از روحانی دریافت

[unable to retrieve full-text content]

انتقاد صریح مجری تهران۲۰ از رئیس جمهور: تو رو خدا این “باید باید” گفتن ها را تمام کنید. یک بار بگویید انجام دادیم!