تصاویر | سد زاینده رود نصف سال گذشته هم آب ندارد!

دریافت خبر : دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۲۱

تصاویر | سد زاینده رود نصف سال گذشته هم آب ندارد!
کاهش شدید سطح آبسد زاینده رود نسبت به ادوارد گذشته خود بسیار مورد توجه قرار گرفته است. حجم فعلی آب پشت سد ۱۵۶ میلیون متر مکعب است که در سال گذشته در چنین روزی ۳۴۰ میلیون متر مکعب بوده است.

عکس ها: ایرنا
۶۱۲۸۲

اخبار پیشنهادی:

  تصاویر | سد زاینده رود نصف سال گذشته هم آب ندارد!
  تصاویر | سد زاینده رود نصف سال گذشته هم آب ندارد!
  تصاویر | سد زاینده رود نصف سال گذشته هم آب ندارد!
  تصاویر | سد زاینده رود نصف سال گذشته هم آب ندارد!
  تصاویر | سد زاینده رود نصف سال گذشته هم آب ندارد!
  تصاویر | سد زاینده رود نصف سال گذشته هم آب ندارد!
  تصاویر | سد زاینده رود نصف سال گذشته هم آب ندارد!
  تصاویر | سد زاینده رود نصف سال گذشته هم آب ندارد!
  تصاویر | سد زاینده رود نصف سال گذشته هم آب ندارد!
  تصاویر | سد زاینده رود نصف سال گذشته هم آب ندارد!
  تصاویر | سد زاینده رود نصف سال گذشته هم آب ندارد!
  تصاویر | سد زاینده رود نصف سال گذشته هم آب ندارد!
  تصاویر | سد زاینده رود نصف سال گذشته هم آب ندارد!
  تصاویر | سد زاینده رود نصف سال گذشته هم آب ندارد!
  تصاویر | سد زاینده رود نصف سال گذشته هم آب ندارد!
  تصاویر | سد زاینده رود نصف سال گذشته هم آب ندارد!
  تصاویر | سد زاینده رود نصف سال گذشته هم آب ندارد!
  تصاویر | سد زاینده رود نصف سال گذشته هم آب ندارد!
  تصاویر | سد زاینده رود نصف سال گذشته هم آب ندارد!
  تصاویر | سد زاینده رود نصف سال گذشته هم آب ندارد!
  تصاویر | سد زاینده رود نصف سال گذشته هم آب ندارد!
  تصاویر | سد زاینده رود نصف سال گذشته هم آب ندارد!
  تصاویر | سد زاینده رود نصف سال گذشته هم آب ندارد!
  تصاویر | سد زاینده رود نصف سال گذشته هم آب ندارد!
  تصاویر | سد زاینده رود نصف سال گذشته هم آب ندارد!
  تصاویر | سد زاینده رود نصف سال گذشته هم آب ندارد!

  Let’s block ads! (Why?)